Exhibition views Yvette Kiessling / Leander Kresse "Spiegelungen"
Dec 14, 2006, Gallery N.MALMEDÉ-KUNST, Cologne, Germany

Yvette Kiessling talking

Yvette Kiessling talking

 
Tom Felber (r.), Nicole Malmedé (2nd from r.) talking

Tom Felber (r.), Nicole Malmedé (2nd from r.) talking